ការងារ

ប្រធានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ
ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ អ្នកលក់ និង តាមដានដំណើរការលក់ និង សមិទ្ធិផលដែលសម្រេចបាន ។ ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និង ខែ ទាក់ទងនិងលទ្ធផលនៃការលក់សរុប និង សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែង ។ សម្របសម្រួល និង អនុវត្តគោលដៅលក់ ដែលកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក រៀបចំស្ថិតិលក់ និង ធ្វើការព្យាករណ៍បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនានា ។ ត្រូវធានាអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និង សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
Purchasing Assistan
Packer
លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស
- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានកម្រិតអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ
- មានបទពិសោធន៏ការងារយ៉ាងតិចបំផុត ១ឆ្នាំ
- អាចធ្វើការថែមម៉ោងនៅវេនយប់បាន
- មានភាពស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៏ព្យាយាម

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សគោលចំនួន ១៨២ ដុល្លាក្នុងមួយខែ
- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរចំនួន ១០ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
- ប្រាក់មកធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន ១០ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
- ប្រាក់បំណាច់នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ចំនួន៥ ភាគរយ
- ផ្តល់ជូនអាហារ និងទឹកដោះគោមួយថ្ងៃមួយពេល

បញ្ជាក់ៈ
- សម្រាប់បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមអញ្ជើញមកដាក់ប្រវត្តរូបសង្ខេបនៅប៉ុស្តិ៏សន្តិសុខខាងមុខក្រុមហ៊ុន
- ពត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០១៥ ៤០ ៤០ ៤៧

ទាញុយក
Quality COntoller
Marketing Officer