ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញ ដីឡូតិ៍លេខ P2-083 ភូមិតាចិត្ត ស្រុកបឹងធំ សង្កាត់កំបូល រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ

(+855) 23 977 801-5
11 626 879

អ៊ីមែល

info@winsuncambodia.com

Facebook

Instagram

linkedin

Youtube

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

បង្កើតការងារដល់បុគ្គលិក តាមរយៈការលើកកម្ពស់បទពិសោធន៍ និង បង្កើតឱកាស